Statut Fundacji Zdrowo Jem, Zdrowo Żyję

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1

1. Fundacja Zdrowo Jem, Zdrowo Żyję, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.

2. Fundacja została ustanowiona przez Edytę Szordykowską, zwaną dalej Fundatorką, aktem notarialnym Repertorium A nr 1061/2016, sporządzonym przez notariusza w Pruszczu Gdańskim – Annę Staroszczuk.

§ 2

1. Siedzibą Fundacji są RÓŻYNY.
2. Czas trwania fundacji jest nieoznaczony.
3. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 3

1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. zdrowia.

§ 4

Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów fundacji.

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji

§ 5

Celem Fundacji jest działanie na rzecz:

a) ochrony, promocji zdrowia, a także zdrowego stylu życia,
b) upowszechniania, wspierania, promocji, kultury fizycznej i sportu, aktywności ruchowej, wśród dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych,
c) pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
d) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
e) osób niepełnosprawnych i osób w wieku emerytalnym,
f) działalności charytatywnej, promocji i organizacji wolontariatu,
g) ratownictwa i ochrony ludności,
h) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

§ 6

1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
a. organizowanie turnusów oraz organizowanie i prowadzenie wykładów, warsztatów, szkoleń, konferencji, spotkań, programów edukacyjnych,
b. organizowanie i udział w imprezach promujących zdrowie, zdrowy styl życia, aktywność i kulturę fizyczną,
c. propagowanie i organizowanie zajęć rekreacyjno- ruchowych,
d. propagowanie zdrowia i zdrowego stylu życia,
e. organizowanie konkursów, koncertów, występów, wystaw, wernisaży w kraju i za granicą,
f. prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych,
g. wspieranie finansowe, rzeczowe, lub organizacyjne, fundowanie stypendiów, zwłaszcza dzieciom i młodzieży z rodzin najbiedniejszych,
h. działania wspomagające rozwój nauki, informacji, kultury, ochrony zdrowia, przedsiębiorczości, pomocy społecznej i charytatywnej,
i. działania wspomagające osoby i grupy słabsze lub zagrożone wykluczeniem społecznym,
j. udział w przedsięwzięciach zgodnych z celami statutowymi Fundacji.

Rozdział III. Działalność pożytku publicznego Fundacji

§ 7

1. Działalność statutowa Fundacji jest prowadzona jako działalność nieodpłatna oraz odpłatna w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2. Fundacja realizuje swoje cele poprzez prowadzenie odpłatnej działalności pożytku publicznego w następujących obszarach:
a. organizowanie i prowadzenie wykładów, warsztatów, szkoleń, konferencji, spotkań, programów edukacyjnych, turnusów, targów, wystaw, kongresów,
b. organizowanie i udział w imprezach promujących zdrowie, zdrowy styl życia, aktywność i kulturę fizyczną,
c. propagowanie i organizowanie zajęć rekreacyjno- ruchowych,
d. propagowanie zdrowia i zdrowego stylu życia,
e. organizowanie konkursów, koncertów, występów, wystaw, wernisaży w kraju i za granicą,
f. prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych,
g. działania wspomagające rozwój nauki, informacji, kultury, ochrony zdrowia, przedsiębiorczości, pomocy społecznej i charytatywnej,
h. działania wspomagające osoby i grupy słabsze lub zagrożone wykluczeniem społecznym,
i. udział w przedsięwzięciach zgodnych z celami statutowymi Fundacji.
j. prowadzenie pozostałych działań w zakresie opieki zdrowotnej nie sklasyfikowanej,
k. prowadzenie działań edukacyjnych i wspomagających edukację,
l. prowadzenie działań reklamowych, badania rynku i opinii publicznej oraz działań z związanych z obsługą biura.
3. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego są przeznaczone wyłącznie na działalność pożytku publicznego.

Rozdział IV. Majątek i dochody Fundacji

§ 8

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 3000 zł (trzy tysiące złotych), oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 9

1. Przychody Fundacji pochodzą z:
a. darowizn, spadków, zapisów krajowych i zagranicznych
b. dotacji i subwencji krajowych i zagranicznych
c. zbiórek publicznych i imprez publicznych,
d. majątku fundacji,
e. odsetek i lokat bankowych,
f. funduszu założycielskiego i darowizn Fundatora,
g. prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego.
2. Całość przychodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.

Rozdział V. Władze Fundacji

§ 10

Władzami Fundacji są:
Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem i Rada Fundacji, zwana dalej Radą jeśli zostanie powołana.

Rada Fundacji

§ 11

1. Rada Fundacji może zostać powołana przez Fundatora i być organem doradczym i opiniującym Fundacji.
2. Rada może składać się od 2 do 6 członków i będzie wybierana na pięcioletnią kadencję. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracami.
3. Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundatorka. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje Fundator za porozumieniem z Zarządem.
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady.
5. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek:
a. dobrowolnego ustąpienia, zgłoszonego pisemnie do Przewodniczącego Rady,
b. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
c. odwołania, o którym mowa w punkcie 4. niniejszego paragrafu,
d. śmierci członka.
6. Nie można łączyć członkostwa w Radzie z członkostwem w Zarządzie.

§ 12

Do zadań Rady Fundacji należeć będzie:
a. doradzanie i opiniowanie głównych kierunków działalności Fundacji,
b. podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych organów.

§ 13

1. Rada zbiera się co najmniej raz w roku.
2. Radę zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu, zgłoszony na piśmie.
3. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy swoich członków, jeśli dalsze postanowienia nie stanowią inaczej. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
4. Posiedzenie Rady może być zwołane w trybie nadzwyczajnym dla rozpatrzenia sprawy o szczególnym charakterze, z inicjatywy Zarządu bądź na pisemny wniosek Przewodniczącego Rady lub przynajmniej dwóch jej członków.
5. Nadzwyczajne posiedzenie Rady winno być zwołane nie później niż w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.
6. Każdy z członków zwyczajnych Rady dysponuje jednym głosem.
7. Posiedzenia Rady prowadzi Przewodniczący lub członek Rady przez niego wskazany.

Zarząd Fundacji

§ 14

1. Zarząd składa się z 2 do 5 osób, w tym Prezesa, powoływanych przez Fundatora na pięcioletnią kadencję.
2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
3. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
a. złożenia pisemnej rezygnacji,
b. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
c. śmierci członka Zarządu.

§ 15

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do kompetencji Zarządu należy:
a. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
b. realizacja celów statutowych,
c. sporządzanie planów pracy i budżetu,
d. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
e. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
f. zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
g. składanie wniosku o zmianę statutu,
h. wnioskowanie o połączenie z inną Fundacją lub likwidację Fundacji,
i. obsługa administracyjna Zarządu
3. Zarząd co roku zobowiązany jest przedkładać roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.
4. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
5. Zarząd może powołać konsultantów oraz zespoły spośród naukowców lub praktyków i zlecać im wykonanie odpowiednich opracowań w celu oceny podejmowanych przez Fundację przedsięwzięć.

§ 16

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na pół roku.
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym, na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.
3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
4. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy swoich członków, jeśli dalsze postanowienia nie stanowią inaczej.
W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa.

Sposób reprezentacji oraz zaciągania zobowiązań majątkowych

§ 17

Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji, w tym w sprawach majątkowych, uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie, a pozostali Członkowie Zarządu tylko łącznie lub poprzez udzielone pełnomocnictwo.

Rozdział. VI. Postanowienia końcowe

§ 18

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Zmiana może dotyczyć celów określonych w akcie założycielskim.

§ 19

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
3. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Zarząd bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 20

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. O likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia ministra właściwego do spraw zdrowia.
3. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu na rzecz działających w RP organizacji o zbliżonych celach.